Struktury organizacyjne (AK)

Asystentem POAK jest ks. prałat Marek Gajda

Oddział liczy 27 osób.

 

Do zadań podstawowych Akcji Katolickiej należy:

 

 1. Lektura pisma św.
 2. Pomoc w przygotowaniu nabożeństw biblijnych.
 3. Zorganizowanie świeckich do włączenia się w liturgię słowa bożego.
 4. Uczestnictwo we mszy św. i nabożeństwach.
 5. Zachowywanie wierności przykazaniom.
 6. Promowanie dobra.

 

Zadania obowiązkowe:

 

 1. Udział w dniach skupienia.
 2. Udział w przynajmniej dwóch pielgrzymkach organizowanych przez AK.
 3. Udział w organizacji bezalkoholowych festynów katolickich.
 4. Organizacja dnia papieskiego.
 5. Prowadzenie podstawowej dokumentacji, opracowanie programu pracy, sporządzenie rocznego sprawozdania i przesłanie do odpowiedzialnego za pracę w dekanacie.