Historia i działalność AK

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Papież Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy „winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła” wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej w ich formacji. Dlatego postulował jej odrodzenie w Polsce.

Akcja Katolicka w Polsce powstała w 1930 roku, a po wojnie dekretem władz komunistycznych z roku 1948 została rozwiązana. Reaktywowana w 1995 r. podczas wizyty biskupów polskich w Rzymie. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest św. Wojciech, a w Archidiecezji Przemyskiej św. Andrzej Bobola.

Akcja Katolicka posiada swój sztandar i hymn. Logo Akcji Katolickiej to litery „AK” wpisane w krzyż. Akcja Katolicka jako stowarzyszenie ogólnopolskie, posiada osobowość prawną  w   Rzeczpospolitej Polskiej /Rozp.Min.-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dn. 19-08-1996 r./ Działa pod zwierzchnictwem biskupa diecezjalnego.

 Cel i działalność:

 1. pogłębienie życia religijnego
 2. przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego.
 3. zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła
 4. angażowanie się w formację dzieci i młodzieży.

Akcja Katolicka może prowadzić działalność:

 1. oświatowo – wychowawczą
 2. kulturalną i informacyjno-wychowawczą
 3. naukową
 4. charytatywną
 5. w zakresie ochrony zdrowia
 6. turystyczno-sportową
 7. gospodarczą

Do kompetencji Zarządu Parafialnego Oddziału należy:

 1. kierowanie działalnością Akcji Katolickiej w parafii
 2. opracowanie planów działalności Akcji Katolickiej w parafii
 3. zarządzanie majątkiem POAK
 4. przygotowanie projektu planu finansowego i bilansu rocznego
 5. wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia
 6. składanie sprawozdań z działalności parafialnego oddziału
 7. współpraca z innymi stowarzyszeniami, ruchami i grupami działającymi w parafii
 8. wnioskowanie do Zarządu Diecezjalnego Instytutu o przyjęcie kandydatów na członków

Źródło informacji: Statut Akcji Katolickiej w Polsce, nowelizacja z dn. 28-29 wrzesień 2010